Právní informace

Právní opatření

Obecné právní předpisy

 

Vítejte na stránkách provozovaných společností McCain!

Navrhovali jsme naše internetové stránky tak, aby byly užitečné, zábavné a plné informací. Doufáme, že se nám náš záměr vydařil, a že nám budete zasílat podněty, jak bychom je mohli dále vylepšovat.

Na oplátku od Vás očekáváme, že budete dodržovat níže uvedené předpisy a podmínky. Přečtěte si je, prosím, pozorně. Dalším využíváním našich stránek vyjadřujete svůj souhlas s uvedenými pravidly. Pokud s nimi nesouhlasíte, nepoužívejte, prosím, naše stránky.

 

 

DĚKUJEME ZA NÁVŠTĚVU!

Copyright ©2012 McCain Foods Limited. Všechna práva vyhrazena.

 

 

Omezené užívaní 

Pokud není uvedeno jinak, uživatelé těchto stránek nejsou oprávněni použít jakýkoli materiál uvedený na www.mccain.cz nebo na jiných internetových stránkách spravovaných společností McCain.

 

Uživatelé zejména nejsou oprávněni pořizovat kopie a dále je šířit, publikovat uvedený obsah na jiném místě, ani ho zasílat či jinak předávat, pokud k tomu dříve neobdrželi písemný souhlas. Výjimkou jsou následující případy:

 

Pokud jste běžný uživatel z řad veřejnosti, McCain Vám poskytuje omezený přístup k informacím, které se zobrazí ve Vašem počítači. Veškeré texty ve formátu HTML, audio klipy, videa a další materiál, který je pro Vás zpřístupněný na našich stránkách, můžete využívat pouze pro osobní potřebu, nikoli pro komerční účely. Používání našich stránek podléhá následujícím pravidlům:

 

 1. Uvedený materiál nelze měnit nebo zkreslovat.
 2.  Uvedený materiál nelze odstranit nebo změnit, dále nelze šířit materiály chráněné autorským právem, ochrannou známkou nebo právem soukromého vlastnictví, včetně tohoto textu Omezeného oprávnění.

 

Uživatelům není povoleno šířit, publikovat, předávat, využívat a přeposílat obsah těchto internetových stránek pro veřejné nebo komerční účely. Tento zákaz zahrnuje veškeré texty, audio klipy, videa, obrázky a další obsah, který je pro uživatele dostupný na našich internetových stránkách.

 

Vyhrazujeme si veškerá vlastnická práva na software a s tím spojená práva na duševní vlastnictví. Není  povoleno předávat nebo prodávat tento materiál, přepracovat ho, přeskládat nebo ho jinak přeměnit do jiné podoby, kterou budou lidé moci využívat. Na reprodukci a další distribuci uvedeného obsahu schváleného ke zveřejnění se vztahují obvyklé právní výjimky pro medializaci. 

Svým užíváním těchto stránek vyjadřujete souhlas, že nepoužijete žádný materiál společnosti McCain takovým způsobem, který by vypovídal o nějakém spojení, provázání či o podpoře mezi Vámi nebo Vašimi produkty a produkty McCain. Především je zakázáno zviditelňovat některou část našich stránek nebo jakkoli měnit jejich vizuální podobu.

 

Neudělujeme žádná oprávnění využívat ochranné známky McCain. Jejich neoprávněné použití je přísně zakázáno. Naše právní nároky budou aktivně vymáhány.

  

 

 

Zakázané užívání

Žádné jiné užívání není povoleno. Bez předchozího písemného souhlasu ze strany McCain nesmíte Vy, a s Vaším svolením ani nikdo jiný:

 1. Odstranit znak autorských práv nebo označení soukromého vlastnictví z žádného textového nebo obrazového podkladu na našich internetových stránkách.
 2. Prodávat, upravovat nebo se jakýmkoli způsobem pokoušet o úpravu obsahu našich internetových stránek, a dále kopírovat, předávat nebo veřejně provozovat jakoukoli jejich část pro veřejné, obchodní a jiné než vzdělávací a zcela osobní účely. Toto zahrnuje i využití k reklamním a obchodním účelům. Zároveň je zakázáno použít obsah našich stránek na jiných internetových stránkách.
 3. Předat jakoukoli část obsahu našich internetových stránek jiné osobě.
 4. Tisknout nebo kopírovat cokoli ve formátu HTML nebo jiný software, který je dostupný na našich stránkách, výjimkou je pouze svolení udělené podle podmínek uvedených výše, v Omezeném užívání.
 5. Používat naše internetové stránky takovým způsobem, který by je mohl poškodit, znehodnotit, bezpečnostně ohrozit, uživatelsky omezit nebo jinak zneužít na našich stránkách služby, systémové zdroje, účty, servery, síťová propojení, přidružené stránky nebo stránky dostupné na základě našich internetových odkazů (včetně veškerých případů nahrávaní dat, zasílání nebo jiných způsobů předávání virů, Trojských koňů, nebo jiných složek či programů, které mohou být potenciálně nebezpečné, škodlivé, ničivé, dále programů, které způsobí neúměrné zatížení našich stránek, dále používat robotická zařízení nebo automatické programy, které by monitorovaly naše stránky, kopírovaly informace, vyhodnocovaly nebo jinak zpracovávaly jakoukoli část nebo obsah našich stránek v jakémkoli rozsahu). 
 6. Používat nebo pokoušet se použít účet jiného uživatele, použít jeho heslo nebo jiné informace související s našimi internetovými stránkami, dále vytvářet nebo používat nepravou uživatelskou identitu, vydávat se za jiného uživatele, odkazovat se na falešné napojení na jinou osobu nebo subjekt, usilovat o získání neoprávněného přístupu na naše stránky, nebo zasílat jakékoli neúplné, nepravdivé nebo nepřesné informace.
 7. Narušovat nebo zasahovat do užívání našich stránek jinou osobou, včetně zasahování do námi uvedených odkazů na jiné stránky nebo poskytované služby.
 8. Odstranit nebo pozměnit jakýkoli obsah zveřejněný na našich internetových stránkách.

 

 

Soulad se zákonem

Užíváním našich internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste jen a pouze Vy zodpovědný za veškeré aktivity a komunikace, ke kterým dojde v průběhu vašeho využívání našich stránek a jejich obsahu. Zároveň se zavazujete jednat v souladu se zákony, které se vztahují nebo mohou vztahovat na Vaše využívání našich stránek nebo veškerého obsahu na nich uveřejněného. McCain prošetří veškeré aktivity, které by mohly poukazovat na porušení těchto zákonů, a může se obrátit na právní autority v případě, že se rozhodne stíhat uživatele, kteří se dopouštějí jakéhokoli poškozování našich internetových stránek. McCain si vyhrazuje právo kdykoli uzavřít přístup nebo zabránit přístupu uživatelům, pokud to bude vyžadovat nějaký zákon, předpis nebo vládní nařízení. 

 

Doplňující podmínky pro užívání  

Některé části našich internetových stránek mohou podléhat Doplňujícím podmínkám pro užívání (včetně takových záležitostí jako jsou kontrolované propagace, soutěže nebo jiné programy na našich stránkách). Zavazujete se, že v případě využívání těchto obsahů nebo jejich částí, budete dodržovat požadavky stanovené v “Doplňujících podmínkách”, které se na tyto obsahy nebo části vztahují. Souhlas uživatele spolu s Doplňujícími podmínkami pro užívání zakládají právní podstatu Vaší dohody s McCain ohledně zde uvedených pravidel a jsou nadřazeny veškerým dohodám a úmluvám, psaným i tištěným, které se uskutečnily mezi Vámi a McCain, případně dalšími přidruženými osobami. V případě, že dojde k rozporu mezi pravidly stanovenými v Souhlasu uživatele a v Doplňujících podmínkách pro užívání, Souhlas uživatele je brán jako určující

 

 

Jurisdikce a zvolené právo

Pokud není určeno jinak, veškeré materiály na našich internetových stránkách jsou uveřejněny za účelem informovat o společnosti McCain a jejích produktech.

 

Informace ohledně výrobků a služeb McCain jsou obecně platné po celém světě, ale konkrétní informace nemusí platit přímo pro Vaši zemi. Balení se může lišit s ohledem na místní omezení a preference. Všechny produkty nejsou nabízeny v každém regionu. Pro přesné informace ohledně balení a dostupných výrobků kontaktujte, prosím, místní prodejce. McCain neručí za to, že materiály uveřejněné na těchto stránkách jsou platné a použitelné v jiných zemích kromě České Republiky. 

McCain kontroluje a spravuje své internetové stránky z technologického střediska společnosti ve Florenceville, v New Brunsvik v Kanadě. Pokud používáte naše stránky v oblastech mimo Kanadu, Vaše užívání podléhá jurisdikci Vašeho státu.

 

Pokud se s Vámi ocitneme ve sporu ohledně Vašeho užívání našich internetových stránek nebo nesouladu s výše uvedenými Předpisy a podmínkami, bude v takovém sporu postupováno podle právního řádu České Republiky, který je zde uplatňován. Každý takový spor bude řešen před soudním tribunálem v České Republice, jehož rozsudku se budete muset podrobit. V případě, že bude nějaká podmínka uvedená v této dohodě nezákonná, neplatná nebo nevymahatelná, bude tato podmínka považována za vyškrtnutou z naší dohody a neovlivní ani platnost a vymahatelnost ostatních podmínek. 

 

 

Bez záruky

Ačkoli usilujeme o to poskytovat Vám vždy ty nejaktuálnější a nejpřesnější informace, nezajišťujeme, že všechny informace uvedené na našich internetových stránkách jsou bezchybné a kompletní. McCain nezaručuje kvalitu, přesnost, aktuálnost a kompletnost veškerých tvrzení, prohlášení a informací uveřejněných na našich stránkách. McCain se dále nezaručuje za vhodnost veškerých informací uvedených na našich stránkách pro jakékoli účely. 

 

VEŠKERÉ INFORMACE, PRODUKTY, MATERIÁLY, SLUŽBY A RADY OBSAŽENÉ NEBO POSKYTOVANÉ NA NAŠICH INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH (VČETNĚ VŠECH TEXTŮ, GRAFIKY, ODKAZŮ, ANIMACÍ, JAVA SCRIPTU, COOKIES, PRODUKTŮ A METERIÁLŮ) JSOU POSKYTOVÁNY “TAK, JAK JSOU”, BEZ JAKÝCHKOLI ZÁRUK A PODMÍNEK, PŘÍMO ČI NEPŘÍMO VYŘČENÝCH. MCCAIN DÁLE NEZARUČUJE, ŽE NAŠE INTERNETOVÉ STRÁNKY BUDOU FUNGOVAT BEZCHYBNĚ, ŽE SE NA NICH NEVYSKYYTUJÍ ŽÁDNÉ POČÍTAČOVÉ VIRY, A ŽE JEJICH UŽÍVÁNÍ NEBUDE MÍT ŠKODLIVÝ DOPAD NA VÁŠ POČÍTAČ.   

 

Spolu s výše uvedeným neposkytujeme ani záruky, že:

 1. Materiál je obchodovatelný nebo vhodný pro specifické účely.
 2. Funkční součásti uvedených materiálů nebudou přerušeny a jsou bezchybné.
 3. Poruchy budou odstraněny.
 4. Naše internetové stránky a server, které je provozují, neobsahují žádné viry ani jiné škodlivé součásti.
 5. Úspěšných výsledků dosáhnete vždy, když budete pečlivě dodržovat uvedené pokyny, návody nebo recepty. (Myslíme si, že naše recepty jsou skvělé, ale nemáme možnost kontrolovat vaše kuchyňské vybavení a podmínky ve vaší domácnosti.).

 

Spolu s výše uvedeným dále platí, že Vy (a nikoli McCain), uhradíte veškeré náklady na nutný servis a opravy, které budete nuceni udělat po návštěvě internetových stránek společnosti McCain.

 

 

Zřeknutí se odpovědnosti: Odkazy na jiné stránky

Na našich internetových stránkách někdy poskytujeme přístup na jiné www stránky. McCain tímto nevyjadřuje souhlas s jejich obsahem ani nepodporuje výrobky nebo služby poskytované na těchto stránkách. Nijak neodpovídáme za obsah nebo správnost informací uvedených na těchto stránkách. Pokud si naším prostřednictvím otevřete tyto stránky, činíte tak na vlastní nebezpečí a bez svolení McCain. Zkontrolujte Uniform Resource Locator  (URL) adresu uvedenou ve vašem internetovém prohlížeči, abyste si ověřili, zda se stále pohybujete na stránkách spravovaných společností McCain či nikoli. 

 

Nezaručujeme, že McCain je právně zplnomocněný používat veškeré obchodní značky, obchodní názvy, loga nebo symboly copyright uvedené nebo zpřístupněné na poskytovaných odkazech, ani že provozovatelé odkazovaných stránek jsou zplnomocněni používat veškeré obchodní značky, obchodní názvy, loga nebo symboly copyright McCainu. Zavazujete se, že prostřednictvím jiných stránek přímo neodkážete na naše stránky, aniž by k tomu McCain nejprve vydal písemný souhlas. McCain si vyhrazuje právo blokovat odkazy na jiných stránkách, které by vedly na stránky McCain. 

 

Občas můžeme uživatelům našich internetových stránek poskytnout přístup ke speciálnímu obsahu a interaktivním službám, jejichž prostřednictvím budete mít možnost zveřejnit či zaslat informace, materiály a některé softwarové nástroje, které mohou být využity k různým účelům. Toto se může týkat i přehrávání hudby z našich stránek, napojení na jiné uživatele našich stránek nebo upravování obsahu stránek. Tyto služby a software používaný k takovému zpřístupnění našich stránek jsou a zůstanou majetkem Mccain, jeho spolupracovníků, dodavatelů a majitelů licencí, a jsou chráněny copyrightem, obchodní značkou, patentem a/nebo zákony a předpisy o soukromém vlastnictví. 

 

 

Omezená odpovědnost

Za žádných okolností nemůže být McCain, jeho vedení, zástupci, funkcionáři a zaměstnanci vystaveni odpovědnosti za jakékoli poškození vzniklé na základě užívání našich internetových stránek, včetně speciálních, nepřímých, následných, exemplárních (represivních) škod způsobených ve spojitosti s použitím nebo prováděním informací dostupných na našich internetových stránkách, ať v rámci smluvních aktivit, deliktů (včetně, a nikoli pouze, z nedbalosti) nebo jakkoli jinak.  

 

Toto zahrnuje (ale neomezuje se pouze na) poškození nebo újmy způsobené:

 1. Použitím (nebo nemožností použít) internetových stránek, na které jste se přesunuli prostřednictvím odkazu na našich stránkách.
 2. Chybou poskytovaných služeb.
 3. Použitím (nebo nemožností použít) jakéhokoli obsahu, který byl vytvořen uživatelem našich stránek.
 4. Chybou.
 5. Výpadkem.  
 6. Přerušením.  
 7. Defektem.
 8. Zpomaleným (zpožděným) chodem nebo přenosem.
 9. Počítačovým virem.
 10. Chybou připojení. 
   

 

Berte na vědomí, že nejsme zodpovědní za žádné škody, včetně:

 1. Škod zamýšlených jako přímá kompenzace někomu za ztrátu nebo zranění. 
 2. Ušlých zisků.
 3. Škod oprávněně předpokládaných, vyplývajících ze ztráty nebo zranění (právně nazýváno “následné poškození”).
 4. Dalších různorodých škod a výdajů způsobených přímým následkem ztráty nebo zranění (právně nazýváno “vedlejší poškození”).

 

Dále nejsme zodpovědní za nedbalost, ani za případy, kdy byl náš oprávněný zástupce upozorněn na možné škody. 

 

  Předložené návrhy

McCain nepřijme ani nebude posuzovat tvůrčí nápady, návrhy a materiály, které si dříve nevyžádal. V souladu s tímto opatřením Vás žádáme, abyste nám žádné takové materiály nezasílali. Pokud nám přesto nějaké materiály zašlete, berte na vědomí, že:

 • Veškeré připomínky, návrhy, grafické úpravy nebo jiné informace, které předáte McCainu prostřednictvím našich internetových stránek, se stávají a zůstávají našim majetkem (toto se týká jiných informací než těch, které se rozhodneme ochraňovat v rámci našeho soukromí - Privacy Policy), a to i v případech, kdy bude tato dohoda později ukončena.

 

To znamená, že…

 1. Nemusíme nakládat s žádnou poskytnutou informací jako s důvěrnou.
 2. Nemůžeme být žalováni za využití myšlenek a nápadů, které nám poskytnete (včetně, a nikoli pouze, nápadů ohledně produktů nebo reklamy).
 3. Můžeme použít veškerý materiál, který obdržíme, k jakýmkoli účelům, aniž bychom byli povinni za něj komukoli platit.
 4. Budeme výhradním vlastníkem se všemi současnými a budoucími právy na veškerý materiál, který nám poskytnete. Vyjadřujete nám svůj souhlas, že nebudete prosazovat svá autorská práva na žádný materiál, který nám poskytujete (včetně, a nikoli pouze, copyrightu, ochranné známky, nekalé soutěže nebo nepřímé smlouvy). Spolu s poskytnutým materiálem nám postupujete i svůj copyright a vzdáváte se svých dalších morálních nároků na všechen materiál, který copyrightu podléhá. 
 5. Potvrzujete, že odpovídáte za veškerý poskytnutý materiál, neboli potvrzujete, že vy (a nikoli my) jste plně odpovědný za poskytnutý materiál včetně jeho legálnosti, důvěryhodnosti, vhodnosti, originálnosti a copyrightu. 

 

 

 

Osvobození / Záruka

Užíváním našich internetových stránek vyjadřujete svůj souhlas, že osvobozujete McCain, jeho vedení, zástupce, funkcionáře, zaměstnance a další spolupracující osoby (souhrnně označené jako „Osvobození“) od vystavení odpovědnosti, jak je výše uvedeno v předpisech, pravidlech a podmínkách, které se týkají specifických akcí, soutěží a jiných aktivit uvedených na našich internetových stránkách.  Vedení a zaměstnanci McCainu jsou osvobozeni od veškeré odpovědnosti, která by se jakkoli vztahovala na Vaše užívání našich stránek, nebo z něj vyplývala, včetně zranění, ztrát nebo poškození všeho druhu. Dále vyjadřujete svůj souhlas, že tzv. Osvobození, tedy všechny osoby ze společnosti McCain, nenesou odpovědnost za případné stížnosti, záruky a podmínky související s našimi internetovými stránkami.

  

 

Duševní vlastnictví

McCain je majitelem práv na duševní vlastnictví obsahu svých internetových stránek včetně jejich programovaní, případně je držitelem povolení k užívání od jiných vlastníků. Pokud jste poskytli nějaký materiál na naše stránky, vyjádřili jste tím souhlas s jeho užíváním pro McCain i jiné uživatele těchto stránek. Naše internetové stránky, včetně veškerého obsahu, jsou celosvětově chráněny zákony copyrightu a dalšími právními úpravami. Svým užíváním našich internetových stránek vyjadřujete souhlas se skutečností, že naše internetové stránky, služby na nich nabízené a použitý software obsahují soukromé a důvěrné informace, které jsou chráněny zákony o duševním vlastnictví, a že Vaše užívání našich stránek je Vaším osobním rozhodnutím a není vynucováno. Jakékoli kopírování, pozměňování, zveřejňování, předávání, distribuování nebo jiné využívání našich stránek způsobem, který není výslovně povolen v této Uživatelské dohodě, a pro který jste předem neobdrželi písemné svolení, je přísně zakázáno.   

 

Naše loga, názvy produktů, názvy služeb a ikony (tzv. McCain značky) jsou ochranné známky McCainu. Zavazujete se nešířit a nevyužívat značky McCain žádným způsobem bez našeho předchozího souhlasu. Jména a ochranné známky společností nebo produktů uvedená na našich internetových stránkách mohou být ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků. Naše využití těchto ochranných známek a obchodních jmen nepředstavuje ani nevytváří žádná oprávnění na vlastnictví těchto známek nebo jmen. Jakékoli neoprávněné použití značek McCain je přísně zakázáno. 

 

Ukončení této dohody

Tato dohoda platí v případě, že nebyla ani jednou stranou vypovězena. Tuto dohodu můžete vypovědět kdykoli a sice tak, že znehodnotíte veškeré materiály, které jste získali z jakýchkoli internetových stránek společnosti McCain, spolu s veškerou související dokumentací, veškerými kopiemi a instalacemi. Tím ukončíte Vaši dohodu s McCain a pozbudete oprávnění přístupu na naše stránky, pokud nebudete souhlasit s jakoukoli změnou provedenou na našich stránkách. 

 

McCain může ukončit licenci udělenou na základě výše uvedených podmínek, a to kdykoli a bez předchozího upozornění, pouze na základě vlastního uvážení, v případě, že porušíte některý předpis nebo podmínku, které jsou uvedené v této dohodě. V případě ukončení naší dohody jste povinni znehodnotit veškeré materiály a musíte přestat užívat naše internetové stránky. Přestože bude naše dohoda ukončena, zavazujete se dodržovat uvedené předpisy s ohledem na předchozí užívání našich internetových stránek a na veškeré materiály z nich stažené.

 

Dále platí, že žádným způsobem nezaručujeme, že materiály, které poskytujeme na našich internetových stránkách, Vám budou trvale k dispozici. McCain je oprávněn kdykoli ukončit jakoukoli součást svých internetových stránek i celé stránky, aniž by byl povinen Vás na to upozornit.  

 

 

Další připomínky k předpisům a podmínkám v Uživatelské dohodě

McCain může kdykoli upravovat výše uvedené předpisy a podmínky, i dohody, které z nich vyplývají, a sice tak činit aktualizováním tohoto prohlášení bez dalších upozornění pro uživatele. Změny nabývají účinnosti v době jejich zveřejnění. Prosíme Vás, abyste ve vlastním zájmu kontrolovali případné změny v těchto předpisech a podmínkách. Pokud pro Vás nebudou některé předpisy či podmínky přijatelné, musíte ihned přerušit Vaše užívání našich stránek. Vaše pokračující užívání našich stránek po zveřejněných změnách uživatelských pravidel je potvrzením Vašeho souhlasu s uvedenými změnami. Tyto předpisy a podmínky se vztahují pouze na Vaše užívání našich internetových stránek, nemají vliv na žádné jiné dohody, které jste uzavřeli se společností McCain.

 

Tyto předpisy spolu s jinými online připomínkami a s dodatečnými předpisy, které zde zmiňujeme, představují právní rámec dohody mezi společností McCain a uživateli jejich internetových stránek (včetně tzv. Privacy Policy, tedy ochrany soukromí), která se týká veškerých bodů popsaných výše.